شنبه 4 آذر‌ماه سال 1396

ساعت نیم از خواب بیدار شدم.دیدم تنفس برام مشکله رفتم دهانشویه کردم اب نوشیدم و دوباره به رختخواب بازگشتم.دوباره ساعت دو و پنجاه دقیقه بیدار شدم .تلگرامم را چک کردم کلی پیام جالب اومده بود خوندم.دیگه نخوابیدم.رفتم جلو اینه به موهای سفید سرم نگاهی انداختم گفتم خوبه رنگ شون کنم منصرف شدم.کمی موهامو بافتم و نگاشون کردم.خوشم اومد از تغیر مدلش 

دوباره موهامو واز کردم .بیاد حرف برادرم افتادم که خانوما موهاشون را کمی میبافند کمی باز میکنند ناخن هاشون را لاک میزنند بعد پاک میکنند و خلاصه اینجوری خوش اند ولی ما مردا چی