آیین نکوداشت پنجاهمین سال تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

پنج‌شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1396

امروز از صبح تا فردا تا ساعت دوازده ظهر مراسم نکو داشت در دانشکده پرستاری و مامایی برگذار میشود