شب های قدر

جمعه 26 خرداد‌ماه سال 1396

اگر شبها همه شب قدر بودی شب قدر بی قدر بودی.

واقعا این مردم در مراسم شب قدر غوغا میکنند.یجاده ای از نور به سوی خدا و دستها به آسمان و از ته دل مناجات کردن ارامش میبخشد به ما.من میرم مسجد فقط کارای این جماعت را به تماسا بنشین .دست آخر میگم خدا ما را هم خودت دریاب ما که در حال جمع کردن ثواب نبستیم.