مادر موسی

چهارشنبه 14 مهر‌ماه سال 1395

 

 همکارم بی تابی میکنه که نگران پسرم هستم که با من قهر کرده چون حاضر نشده ام ماشین در خواستی اش را بخرم میگم اگر دلت مث دل مادر موسی توسط خداوند تسخیر شود دیگه هیچگاه نگران فرزندانت نیستی 

مادر موسی چو موسی را به نیل در فکند از گفته رب جلیل و الی آخر را از قول پروین اعتصامی بخون تا آرام بشی.