سفر همسر به تهران برای عروسی خواهر زاده

سه‌شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1395

جناب همسر تصمیم دارند به تهران سفری بروند تا در عروسی خواهر زاده شرکت کنند.دارم لحظه شماری میکنم چند روز تنهایی را تجربه کنم.این سومین پسر  خواهر همسر هستند که ازدواج میعرمایند و بنده نیستم.پارسال ماد همسر چنین سفری رفتند و آخرین سفرشان بود .اصراری ندارم در جشن های خواهر زاده های همسر شرکت کنم.البته دختر دایی محترم هم برای عروسی دخترشان دعوت کردند و بنده شرکت نکردم.آیا شود روزی برای شرکت در عروسی بشتابم؟خدا مرا با مردمان و مراسمات شان آشتی دهد.