مراقبت از بیمار روان

شنبه 25 اردیبهشت‌ماه سال 1395

برای تنظیم یک طرح مراقـبتی ابتدا شرح حـال کامل بیمار و معاینه دقیق روانی را انجام میدهیم و اطلاعاتی در مورد سابقه و گذشته وی، خانواده و منابع حـمایتی او ،جمـع آوری مـیکنیم؛ سـپس بررسـی های لازم از جهـت خلق ،عـاطفه، تفکر ،ادراک ، قـضاوت، بینش و جـهت یـابی را صورت میدهیم.

تشخیص پرستاری:

توانایی آسیب به خود یا دیگران :      آسیب به خود و دیگران که غالبا از توهمات شنوایی سرچشمه میگیرد.

 در ارتباط با هذیان گزند و آسیب 

انزوا و گوشه گیری از اطرافیان               (   مربوط به اعتماد به نفس پایین

نقص در مراقبت از خـود                  ( مربوط به عـدم رعایت بهداشت فردی و ناتوانی در خوردن)

اختلال در الگوی خواب                           ( در ارتباط با دیر خوابیدن))

مداخلات پرستاری

- سطح محرک های محیطی را به حداقل برسانید

به طور دقیق از نزدیک بیمار را مورد مشاهده قرار دهید

- کلیه اشیاء خطرناک را از محیط خارج کنید

- با بیمار  برخورد  آرام داشته باشید

- وجود تعداد کافی پرسنل در بخش باشد

- چنانچه بیمار با صحبت و دارو آرام نشد ؛  از محدودیت های فیزیکی استفاده شود

- احتیاط در لمس بیماران پارانوئید

- رابطه مبنی بر اعتماد با بیمار

-  اجتناب از فعالیت های رقابتی

- تشویق بیمار به بیان احساسات

- ارزیابی نیازهای مراقبتی بیمار

- تشویق بیمار به استقلال

- ارزیابی وضعیت تغذیه

- گزارش دقیق از الگوی خواب بیمار

- هذیان بیمار را رد نکنید ،قبول هم نکنید در بیمار ایجاد شک نمایید.هذیانات را به مسخره نگیرید

- بیمار را تشویق به بیان توهمات نمایید

توهمات بیمار را قبول یا رد نکنید.

- در ارتباط با بیماران پارانوئید عجله نکنید.

- برای شروع ارتباط از مسائل مورد علاقه بیمار صحبت کنید.

- تعاملات داوطلبانه بیمار با دیگران را شناسایی و تقویت کنید.

- با بیمار صادق باشید.