پدیده جالبی بنام حسنی مجری صدا و سیما

جمعه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1395

آشنایی من با ایشان به سال های قبل بر میگردد که اجرای کوله پشتی را داشتند.تو همون روزا از خودش و زیبایی خودش گفت و من از فعل خطر ناک تعریف از خودش لرزیدم.دیگه براش آینده هایی را در تصور دیدم که همان شد.ازدواجش با خانم نامداری باعث تعجبم شد از خانم نامداری که چگونه معصومیت خود را با نوع انتخاب خود...و هفته پیش که مهمان بودیم در کمال تعجب از شیرین شیرین هاش شاخ در آوردم که غوغا هم شد اتفاقا.این شخص که به قول بعضی ها حاشیه ساز است میخواد موجی ایجاد کند که احتمالا مردم را از خمودگی به در آورد.یک جامعه که نمی دونند باید سر چی با هم مباحثه کنند موضوع برایشان می یابد مث کار آفرین های نمونه میخواد در موضوع مباحثات موضوع آفرینی کند.فکر کنم بیش از اونکه به خودش فکر کند به دیگران و کمبود موضوع بحث شان می اندیشد حالا من بدون هیچ قضاوت با ترس و لرز منتظر عواقبی هستم که دامنگیرش می شود البته خودش نگرانی ندارد و من کاسه از آش داغ تر شده ام.یه استاد تو کلاس داشتیم هر وقت درس میداد حاشیه های رفتارش پر رنگ تر از متن تدریسش بود و این باعث می شد بچه ها یک هفته پیگیر شکایت از او به ریاست باشند و دوباره هفته بعد موضوع جدید تر تا اینکه ترم درس ما به پایان رسید و تازه متوجه شدیم یه سناریو اجرا میکرده تا دانشجو ها اینقدر مطیع نباشند حالا که بحث سیاسی نمیشه موضوع بحث به جای سیاست خود او باشد و هیجان جوانی برای بروز و ظهور فضایی بیابد.