روز ماما

چهارشنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1395

جمعیت مامایی ایران چنین روز را جشن میگیرند .به همکاران گروه مامایی دانشکده همکاران محترم خود تبریک میگویم. 

ماما اولین کسی که با تماس دست کودک را نسبت به جهان پیرامون خوشبین میکند.مامان ملیکا و سرکار خانم دکتر کهن و نسترن خانم مادر دوست پسرم ماماهایی نازنین تبریک مرا دریافت خواهند کرد