یکشنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1395

دخترکی نو رسته در دامان والدینی بی مهر آتشم میزند شما را به خدا دعا کنید بر فرزندان والدین بی مسئولیت که بویی از فرزند داری نبرده اند.دلم میخواهد برای همه بچه های به این دنیا آمده ولی رها شده ضجه گوش خراش بزنم.شما را به خدا به درگاه پروردگار بنالید از دست چنین والدین.واقعا چه میتوانم کرد؟