من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1395

در بهشت برین من حوا چه می دانستم چه فرقی با آدم دارم تا شیطان با ترغیب من به خوردن میوه ممنوعه از آنجا به بیرونم انداخت