قضاوت کننده نبودن هنر روان شناسا هست و بس

دوشنبه 10 اسفند‌ماه سال 1394

مدتی میشه دیگه سکوت کرده ام و از هیچی نمی نویسم.این به معنای تموم شدن حرفام نیست به دلیل عدم امنیته.حتی اینجا.تا حرف می زنه آدم مورد قضاوت قرار می گیره.میگه بذار همین جور ساکت بمونم.