نماز

سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1394

همه بدانند که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاستن آسیب‌های اجتماعی، ترویج نماز است.  

به این که حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل‌انگاری نکند همت گمارید. 

 این یکی از بهترین راه‌ها برای سلامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما نمازاست.
به این که همگان فرا بگیرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جا آورند، همت گمارید.ان الصلاه تنهی عن الفحشا و المنکر