یه روز شن نوردی

شنبه 3 بهمن‌ماه سال 1394

ساعت هفت صبح جلوی شهر وند تو خیابان جی بودیم تا سفر به ورزنه را با همسفرها شروع کنیم.وچه صفا داشت این تپه های شنی خفته در زیر نور با سخاوت خورشید. 

جای شما خالی از ساعت نه و نیم تا چهار و نیم عصر