حق ازدواج حتی برای زن بیمار روانی

پنج‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1394

زنگ زده به من میگه برای دخترم که تحت درمان روان پزشکی است شوهر سراغ نداری که اسمش قشنگ تحصیلاتش لیسانس و شغلش آبرومند باشه؟میگم دکترش اجازه ازدواج بهش میده؟

میگه دکترش گفته بده شوهر ببردش.نگران هم نباش .گفتم جالبه دکترش میگه؟

اما به نظر من ازدواج کردن ایشان کمی سخته.