شاخص آلودگی هوا ( AQI)

چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1394

این شاخص از 0 تا 50         را هوای پاک،  

51 تا 100                      را هوای سالم،  

101 تا 150                     را  هوای  ناسالم   برای گروه های حساس، 

 151 تا 200                     را  هوای   ناسالم برای عموم، 

 201 تا ۳00                       را هوای بسیار ناسالم  

و 301 تا  500  ........ 

                                   را فاجعه گویند