روز ای برفی خداحافظ،خداحافظ

شنبه 28 آذر‌ماه سال 1394

شب سمور گذشت و لب تنور هم گذشت .

زمستون گذشت و روسیاهی ها به زغال موند .

ای کاش بعد از مدتی گذر ایام سختی ها به پایان برسد. 

ولی آیا میشه دل خوش بود به همین گذشت       هایی   که بر ما می رود؟آیا کافی است؟