حق الناس

سه‌شنبه 24 آذر‌ماه سال 1394

این روزا که پسراشون از مرگ مادر در التهابند در صددند رد مظالم بفرستند تا مباد ا مادر تو گور بلرزند .یکی از مسائلی را که مورد توجه قرار داده اند حق الناس است و اول کسانی را که رفته اند نزد شان ، عروس خانوما ی خانواده هستند.ولی آیا اگر مادر شوهرا به عروس خانوم شان تذکر دهند این شوهری که برای شما متواضعانه برخورد میکند ؛ پسر من است  که حق مادر را نتوانسته  به خوبی ادا کند و عروس خانوم ها به دل بگیرند  این هم حق الناس هست؟

خدایش بیامرزد مادر همسر را،که از رفتار های متواضعانه پسرا در برابر همسران شان شاخ در می آوردند و با تعجب میفرمودند عجب پس پسر ما تکریم کردن هم میدانست تواضع هم بلد بود .به نظر من حق با ایشان بود چون یه پسر اول باید حق مادر را ببیند اگر وقت باقی ماند به همسر هم توجه کند.گرچه من هم یک همسر هستم ولیکن آخرین ورژن من مادرشوهر بودن است.