کمپین" من یک روستایی هستم "در ایران زیاد داوطلب دارد

دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1394

مادر همسر یه روستایی است ولی او خود را شهری میپندارد چرا که از نظر او نجف آباد از دوران شیخ بهایی تا به حال نه تنها یک شهر بلکه یک شهر نمونه و دست ساز شیخ بهایی است.آیا همه نجف آبادی ها خود را شهری میپندارند نه روستایی در سی کیلومتری شهر اصفهان؟بله نجف آبادی است . او  شهر خود را از رفسنجان هم شهر تر میداند بگذریم که همه فامیلش تحصیل کرده تر از خوراسگانی ها هستند البته شهرضایی ها معتقدند شهرضا یونان چه(یونان+چه)ایران است یعنی یونان کوچک مستتر در ایران.آیا شما هم یک روستایی هستید؟