آغاز نوشتن در فضای مجازی

یکشنبه 28 تیر‌ماه سال 1394

سال هشتاد بود (سال ۲۰۰۱ ماه جولای)

تصادفا از سایت گویا با ایران بحث آشنا شدم ؛ بدون هیچ امیدی ، پیامی را پاسخ گفتم و چون جواب آن متعاقبا (خیلی سریع) بدستم رسید ادامه دادم نوشتن را ؛ و این شد آغازی برای نوشتن در فضای مجازی.

آن روز ها داغدار پدرم بودم  ؛  (پدری که هرگز جدایی از او را تصور نمی کردم  ؛ و چه شاد می شد که میدید بی نهایت دوستش دارم).او را از دست داده بودم و زندگی برایم بی رنگ بود. 

شاید خودش دعا کرده بود ؛  تنها نمانم.با شروع نوشتن در ایران بحث چه دوستان خوبی برایم پیدا شد که هنو ز هم با هم دوست مانده ایم.

سفارش میکنم:بنویسید و آشنا شوید و دوستی تان را حفظ کنید.