مادر مرو از من جدا مشو از قصه طلاق و جدایی سخن مگو

یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1394

طلاق (گرفتن)تو جامعه مون داره عادی میشه .طرف میگه منو تو اون زندگی لعنتی هل ندین یا خودم را و یا اونو... 

و والدین ناچارند سکوت کنند .

و همچنان این زندگی هاست که به انتهای خود نزدیک میشه  .

و همه ما نگران فرزندان این زندگی هاییم.

اگر مشاوره دادن تاثیر داشت خوب بود ولی اراده شون براین قرار میگیره و نرود میخ آهنین درسنگ(همکاری با مشاوران نمی کنند).

انگار نمی تونن متوجه وخامت حال زندگی فرزندان شون بشن.

امروز این بحث را با خانم نگار رئیسی برگزار کردیم